ආවාරයේදී ප්‍රයෝජනයට ගන්න දෙල් කල් තබා ගන්නේ කොහොමද?

සංරකෂණය හෙවත් කල් තබා ගැනීම සඳහා ආහාර වර්ග තෝරා ගැනීමේදී ඉතාමත් සැලකිලිමත් විය යූතුයි. ඒ සඳහා තෝරාගත යූත්තේ නැවූම්, හොඳින් පැසූණූ එළවළු...
Read More

ගර්භාෂය ඉවත් කලොත් ශරීරයේ ශක්තිය අඩු වෙනවද ?

කාන්තාවකගේ ගර්භාෂය පිහිටා තිබෙන්නේ දරුවන් සෑදීම සඳහායි. දරුවකු පිළිසිඳගෙන, වැඩිලා, බිහි වෙන්නේ මේ ගර්භාෂය තුළිනි. ගර්භාෂයට සම්බන්ධව ඩිම...
Read More