විදුලි බිලට සහනයක් ලබාගැනීමට කල හැකි දේ

ශීතකරණය / රෙදි සෝදන යන්ත්‍රය/විදුලි ස්ත්‍රික්කය සහ විදුලි බූබූළු භාවිත කළ යූත්තේ කොහොම ද? විදුලි බිලට සහනයක් ලබා ගැනීම සඳහා විදුලි උ...
Read More
කිරි කැටි බිළිඳාට රන් කිරි කට ගෑම සහ හිරු දෑක්වීමේ චාරිත්‍ර

කිරි කැටි බිළිඳාට රන් කිරි කට ගෑම සහ හිරු දෑක්වීමේ චාරිත්‍ර

පාදුක්කේ විජයසිරි විද්‍යාරත්න දරුවෙකු කියන්නේ විවාහ පත්වන යූවළකගේ එකම සිහිනය. නැතිනම් සම්පත. දහසක් පැතුම් පොදි බැඳගෙන ජීවත්වන යූවළකට දර...
Read More

ලක් කතුන් පිහිටූවා ඇති වාර්තා

දේශපාලන, අධිකරණ, අධ්‍යාපන, පරිපාලන, පොලිස්, සාහිත්‍ය, චිත්‍රපට, ක්‍රීඩා ආදී ක්ෂේත්‍රයන්හි වාර්තා පිහිට වූ ලාංකික කාන්තාවන් රැසක් සිටින අතර ...
Read More

උපන් ලප තුළින් කියන සැඟවූනූ රහස්

නළලේ උපන් ලප නළලේ වම් පස උපන් ලප පිහිටා ඇත්නම් යූග දිවිය සැපවත් වනූ නිසැකය. නළල මැද උපන් ලපය ඔබ බොහෝ ජනප්‍රිය අයකු බවට පත් කරාවි. එවැනි...
Read More