පූංචි පවූල්වල බැඳීම වැඩියි

පවූල නමින් අපි හඳුන්වන ඒකකය සමාජ විද්‍යාව තුළදී ඉතාමත් වටිනා කාර්යයක් ඉටූකරන බව සලකනවා. එමනිසා එ...
Read More

පිරිමි දරුවන් නොලබන බව කේන්දරයේ ග්‍රහ පිහිටීම අනූව කිව හැකියි

වැලක ගෙඩි කවදාකවත් වැලකට බරක් නොවන බවට කතාවක් සමාජය තුළ පවතී. මෙම කතාවේ ගැඹූරු අරුතක් තිබේ. දරුව...
Read More

සතුටින් සිටින ප්‍රිතිමත් ගැහැනියක් වීමට අනූගමනය කළ යූතු ක්‍රම දහයක්

සාර්ථක හා ප්‍රීතිමත් දිවියක් අපේක්ෂා කරන සෑම  ගැහැනියක් තුළම අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යූතු ශුභවාදී චින්...
Read More

කාලසර්්ප යෝගයට බියවිය යූතු ද?

උපන් වෙලාව තුළ ග්‍රහයන් ගමන් කළ අන්දම රාශි දොළහට අනූව බලා ඒ අනූව ග්‍රහයන්ගේ පිහිටීම ලකුණූ කොට ජන...
Read More