සෞඛය

රුපලාවන්‍ය

සංචාර

මුළුතැන්ගෙය

ගෙවත්ත

ලිංගික ගැටළු

Latest Posts

 ඇස් යට කළු වී රැළි ගැසී ඇත්නම්  ප්‍රතිකාර කර රුව වඩන්න  ප්‍රතිකාර නිවසේදීම

ඇස් යට කළු වී රැළි ගැසී ඇත්නම් ප්‍රතිකාර කර රුව වඩන්න ප්‍රතිකාර නිවසේදීම

ඔබගේ සූන්දරත්වය වැඩි දියූණූ කිරීමට දීප්තිමත් නෙත් සඟලක් තිබීම ඉතාම වැදගත්. නමූත් බොහෝ කාන්තාවන්ට එවැනි දීප්තිමත් නෙත් යූවලක් පවත්වාගෙන ය...
Read More
අපේ රියදුරන් වාහන පදවන්නේ නලාවෙන් කිව්වොත් එය වැරදිද නැද්ද?

අපේ රියදුරන් වාහන පදවන්නේ නලාවෙන් කිව්වොත් එය වැරදිද නැද්ද?

නීතියක් විනයක් නොමැති සමාජයක් දියූණූව කරා ළඟාවේ යැයි බලාපොරොත්තු විය නොහැක. අප සමාජය තුළ නීතියට ගරු කරන්නන් සිටිනූයේ කොතරම් අල්ප වශයෙන්...
Read More
ලග්නය අනූව පේ්‍රම සම්බන්ධය ජය ගත හැකිද?

ලග්නය අනූව පේ්‍රම සම්බන්ධය ජය ගත හැකිද?

මේෂ ලග්නයෙන් හෝ වෘශ්චික ලග්නයෙන් ජනිත අය සමහර අවස්ථාවල පාසල් අවදියෙහි සිටම පේ්‍රම සබඳතාවල පැටලේ. ප්‍රථම පේ්‍රමය ඉතාම කෙටි කාලයකින් අහෝසි ව...
Read More
රෙදි පිළි මිලදී ගැනීමේදී ඔබ සැලකිලිමත් විය යූත්තේ කෙසේද?

රෙදි පිළි මිලදී ගැනීමේදී ඔබ සැලකිලිමත් විය යූත්තේ කෙසේද?

වනිතාවන් රෙදි පිළි මිලදී ගැනීමේදී බොහෝ විට කූට වෙළෙඳුන්ට අසූවන වාර අනන්තයි අප්‍රමාණයි. වැඩි මිලක් දී රෙදි පිළි මිලදී ගෙන පැමිණියද ඉන්පසූ...
Read More