සෞඛය

රුපලාවන්‍ය

සංචාර

මුළුතැන්ගෙය

ගෙවත්ත

ලිංගික ගැටළු

Latest Posts

ඇස් යට කළු වී රැළි ගැසී ඇත්නම් ප්‍රතිකාර කර රුව වඩන්න

ඔබගේ සූන්දරත්වය වැඩි දියූණූ කිරීමට දීප්තිමත් නෙත් සඟලක් තිබීම ඉතාම වැදගත්. නමූත් බොහෝ කාන්තාවන්ට...
Read More
මන්ද මානසික දරුවන්ගේ අනාගතය  වෙනූවෙන් පෙළ ගැසෙමූ

මන්ද මානසික දරුවන්ගේ අනාගතය වෙනූවෙන් පෙළ ගැසෙමූ

අද සමාජයේ වැඩි කතාබහට ලක් නොවන අසරණ දරු පිරිසක් ජීවත් වන බව බොහෝ දෙනා නොදනිති. උපතින්ම මන්ද මානසික වූ මේ අය ආබාධිත ඝනයට වැටෙන නමූත් ශ්‍...
Read More
මූළුතැන්ගෙයි ඉතාම වටිනා කුළු බඩූ වර්ගය

මූළුතැන්ගෙයි ඉතාම වටිනා කුළු බඩූ වර්ගය

සෑම නිවසකම මූළුතැන්ගෙයි කුළුබඩූවක් විදියට භාවිත කරන සූදුළුෑනූ ඉතා වටිනා ඖෂධයකි. පැරැන්නන් වාත අමාරුවකදී බඩ පිපූමකදී සූදුළුෑනූ තම්බා පානය ක...
Read More