සෞඛය

රුපලාවන්‍ය

සංචාර

මුළුතැන්ගෙය

ගෙවත්ත

ලිංගික ගැටළු

සුරතල් සතුන් ඇති කරන ඔබට

රථවාහන උනන්දු ඔබට

Latest Posts

ඩෙංගු රෝගය වරක් වැළඳුන කෙනෙකුට තවත් වරක් වැළඳිය හැකිද?

සූපූරුදු පරිදි වැසි කාලයට යළි යළි හිස ඔසවන ඩෙංගු රෝගයේ මූලික ලකෂණ, බෝවෙන තැන්, බෝවන මඳුරු වර්ගය ...
Read More

පවූල් සැලසූමට උපත් පාලන ක්‍රම

දෙදෙනෙක් විවාහ වූ පසූ අප ඔවූන්ට "යූවළක්"  යන නම භාවිත කරනවා. එලෙසම ඔවූන්ට දරුවෙක් ලැ...
Read More